ULTRABERRY CAPSULES

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

         

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

 ULTRABERRY Capsules

 

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

 ULTRABERRY Capsules is available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share ULTRABERRY Capsules with any other person
 • Ask your doctor, pharmacist or healthcare provider if you need more information or advice

 

 1. WHAT ULTRABERRY CAPSULES CONTAINS:

One Capsule contains:

Cran-Max® 500 mg (equivalent to 17000 mg of Cranberry extract)

 

 1. WHAT ULTRABERRY CAPSULES IS USED FOR:

ULTRABERRY is all natural concentrated whole fruit cranberry extract health supplement that may support a healthy urinary tract system.

 

 1. BEFORE YOU GIVE /TAKE ULTRABERRY CAPSULES:

Do not take ULTRABERRY Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)
 • Do not use if you are alcohol dependency, patients with liver disease, diabetic and patience with kidney stones.

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding your baby, please consult your health care provider for advice before taking this medicine.

Important information about some of the ingredients of ULTRABERRY Capsules:

Inactives: all inactive ingredients added on the formulation of ULTRABERRY Capsules are known to be well tolerated. Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before taking ULTRABERRY Capsules. Taking/ Giving/ Using other medicines with ULTRABERRY Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before taking/using ULTRABERRY Capsules.

 1. HOW TO USE ULTRABERRY CAPSULES

Do not share medicine with any other person.

Take one ULTRABERRY capsule per day

Take the Capsule with sufficient quantity of liquid (e.g. one glass of water)

Always take ULTRABERRY capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of over dose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center.

If you use more ULTRABERRY Capsules than you should:

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of overdosage, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / missed a dose of ULTRABERRY Capsules:

Do not take double dose to make up for forgotten individual doses.

 

 1. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There have not been cases of frequent or less frequent side effects reported when taking ULTRABERRY Capsules.

Only in cases of over dose or hypersensitivity reaction you may experience the following side effects:

 • stomach upset or
 • abdominal pains.

However you should your consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient.

 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking ULTRABERRY Capsules, stop immediately the use of the product and consult your healthcare provider, please inform your healthcare provider for advice.

 

 1. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use ULTRABERRY Capsules if you notice any visible signs of deterioration. Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

 

 1. PRESENTATION OF ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max® extract encapsulated in purple gelatine capsules packed in a white bottle in an outer carton, presented in 30’s pack sizes.       

 

 1. IDENTIFICATION OF ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max® extract encapsulated in purple gelatine capsules

 

 1. REGISTRATION NUMBER

Date of Registration of Medicines:

[Will be allocated by SAHPRA upon registration]

 

 1. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd

Suite 177,

Private BagX7,

Northriding

2162

 

 1. DATE OF PUBLICATON

October 2019

LT036.001.06.22

 

 

ULTRABERRY CAPSULES

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

 

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

          

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

ULTRABERRY Capsules

 

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur omdat dit belangrike inligting bevat

ULTRABERRY Capsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie ULTRABERRY Capsules met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer as jy meer inligting of advies nodig het.

                                             

 1. WATTER ULTRABERRYKAPSULES BEHOU:

Een kapsule bevat:

Cran-Max® 500 mg (ekwivalent aan 17000 mg Cranberry-ekstrak)

 

 1. WATTER ULTRABERRY CAPSULES WORD GEBRUIK VIR:

ULTRABERRY is alle natuurlike gekonsentreerde volwasse bosbes ekstrak gesondheidsaanvulling wat ‘n gesonde urinewegstelsel kan ondersteun.

 

 1. VOORDAT U ULTRABERRY CAPSULES GEE / ONTVANG:

Moet nie ULTRABERRY Capsules neem nie:

 • As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)
 • Moenie gebruik as jy alkoholafhanklikheid, pasiënte met lewersiekte, diabetiese en geduld met nierstene is nie.

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van ULTRABERRY Capsules:

Inaktiewe: Inaktiewe bestanddeel bygevoeg op die formulering van ULTRABERRY Capsules is bekend dat dit goed verdra word.

Vertel altyd u gesondheidsorgverskaffer as u enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat u ULTRABERRY-kapsules neem.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met ULTRABERRY Capsules:

Vertel altyd u gesondheidsorgverskaffer as u enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat u ULTRABERRY-kapsules gebruik.

 

 1. HOE OM ULTRABERRY CAPSULES TE GEBRUIK

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

Neem een ​​ULTRABERRY kapsule per dag.

Neem die kapsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water.)

Neem altyd ULTRABERRY Capsules presies volgens aanbevelings van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en indien u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As u meer ULTRABERRY Capsules gebruik as wat u moet:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As u vergeet om ‘n dosis ULTRABERRY Capsules te neem / gemis:

Moenie dubbel dosis neem om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

 

 1. MOONTLIKE NEWE EFFECKTE

Daar was nie gevalle van gereelde of minder gereelde newe-effekte wat gerapporteer word tydens die gebruik van ULTRABERRY-kapsules nie.

 

 

Slegs in gevalle van oordosering of hipersensitiwiteitsreaksie kan u die volgende newe-effekte ervaar:

 • maagversteurings of
 • maagpyne

U moet egter met u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullings bestanddeel neem.

As u enige newe-effekte sien wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u ULTRABERRY-kapsules geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer. Stel asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis.

 

 1. BERGINGSAANWYSINGS

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moet nie ULTRABERRY Capsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie. Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels weggooi nie.

 

 1. AANBIEDING VAN ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max®-uittreksel ingekapsuleer in pers  gelatienkapsules wat in ‘n wit bottel in ‘n buitenste karton verpak is, wat in 30 se pakkiegroottes aangebied word.

 

 1. IDENTIFIKASIE VAN ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max® ekstrak ingekapsel in pers gelatien kapsules

 

 1. REGISTRASIENOMMER

Datum van registrasie van medisyne:

[Sal deur SAHPRA toegeken word by registrasie]

 

 1. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

Kenza Health (Edms) Bpk

Suite 177,

Private BagX7,

Northriding

2162

 

 1. DATUM VAN PUBLIKASIE

Oktober 2019

LT036.001.06.22

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop